Biologische landbouw

De gewasbeschermingsmiddelen die bestemd zijn voor de biologische landbouw vormen een subcategorie van de biopesticiden waarbij we sommige producten kunnen toevoegen die niet van biologische oorsprong zijn, maar waarvan het gebruik traditioneel is voor dit soort teelt (koper, zwavel,…).

De producten vindbaar via de zoekfunctie met de informatie 'Dit product kan onder bepaalde voorwaarden in de biologische landbouw worden gebruikt' en het symbool symbool biologische landbouw, kunnen slechts onder de specifieke voorwaarden van de bijlage I bij de uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165 in de biologische landbouw worden gebruikt (meer informatie). Deze melding vormt geen aanbeveling voor het gebruik in biologische landbouw, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen een leefmilieu is niet verantwoordelijk voor misbruik in de biologische landbouw. Als u twijfels of vragen heeft over de gewasbeschermingsmiddelen die in België toegelaten zijn voor gebruik in de biologische landbouw, gelieve contact op te nemen met de regionale autoriteiten die hiervoor bevoegd zijn.

Gewasbeschermingsmiddelen die in België toegelaten zijn en in de biologische landbouw kunnen worden gebruikt

Via de zoekfunctie (met filter 'Toegelaten in de biologische landbouw') vindt men alle in België toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die mogen worden gebruikt in de biologische landbouw overeenkomstig bijlage I bij de uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165.

Bijlage I bij uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165

Op Europees niveau wordt de biologische landbouw gereglementeerd door Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad en door de uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165 van de Commissie van 15 juli 2021 betreffende de toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie en de opstelling van de lijsten van die producten en stoffen.

Bijlage I bij de uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165 omvat de werkzame stoffen die mogen worden gebruikt in bestrijdingsmiddelen in de biologische landbouw.

Voor de toepassing van artikel 24, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2018/848 mogen alleen de in bijlage I bij de uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165 vermelde werkzame stoffen aanwezig zijn in gewasbeschermingsmiddelen die worden gebruikt in de biologische productie zoals bepaald in die bijlage, mits die gewasbeschermingsmiddelen:

  1. op grond van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad zijn toegelaten
  2. worden gebruikt overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden die zijn bepaald in de door de lidstaten verleende toelatingen voor de producten waarin zij aanwezig zijn
  3. worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgelegd in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie.

Dit document wordt bij wijze van informatie voorgesteld.

Onze dienst heeft samen met de biologische landbouw (verenigingen die de biologische landbouw vertegenwoordigen, proefcentra,  administraties, …) een werkgroep opgericht die erop gericht is om over de problemen te discussiëren waarmee men in België wordt geconfronteerd op het vlak van alles wat betrekking heeft op de  gewasbeschermingsmiddelen die in de biologische landbouw worden gebruikt.