Biopesticiden

Biopesticiden zijn een subgroep binnen gewasbeschermingsmiddelen die elk een natuurlijk product als werkzame stof bevatten. Biopesticiden voldoen aan de definitie van een gewasbeschermingsmiddel zoals vermeld in artikel 2 van Verordening (EG) 1107/2009.

Biopesticiden kunnen in 4 grote categorieën worden ingedeeld.

Producten op basis van plantenextracten

Het gaat om een ruime categorie aan gewasbeschermingsmiddelen van verschillende aard. Deze categorie varieert tussen niet-verwerkte producten op basis van plantenextracten tot producten die verschillende behandelingen hebben ondergaan. Enkele voorbeelden: azadirachtine, pyrethrinen, plantaardige oliën,…

Producten die een micro-organisme bevatten

In deze categorie worden de micro-organismen, de bacteriën, de virussen en de schimmels ondergebracht. Enkele voorbeelden: Paecilomyces fumosoroseusBacillus thuringensis,…

Feromonen

Feromonen zijn chemische stoffen die worden uitgescheiden door planten en dieren en die het gedrag van andere individuen binnen dezelfde soort wijzigen.

Feromonen zijn onderworpen aan een toelating voor de volgende bestrijdingsmethodes:

  • mating disruption’ (buitensporige verspreiding in het milieu van een seksueel feromoon zodat het mannelijke dier het vrouwelijke dier niet zou kunnen terugvinden).
  • mass trapping’ (vangtechniek met als doel de insecten van een populatie naar een bron van feromonen te lokken teneinde ze daar te vangen).

Er is geen toelating nodig voor feromonen voor de volgende bestrijdingsmethodes:

  • attract & kill’ (vangtechniek waarbij een feromoon en een insecticide aan elkaar worden gekoppeld. De gebruikte feromonen worden als co-formulant beschouwd).
  • monitoring’ (geheel van verschillende technieken met als doel de dichtheid van een populatie insecten op een welbepaald perceel te kennen)

Andere biopesticiden

Sommige producten, die niet op basis van biologische controleagentia zijn, houden een kleiner risico voor het milieu of de gezondheid van de mens in. Deze producten kunnen worden geassocieerd met de biopesticiden.