GEP-erkenningen

Een dossier ter ondersteuning van een aanvraag tot toelating van een gewasbeschermingsmiddel dient een aantal wetenschappelijke studies te bevatten. Deze moeten worden uitgevoerd volgens vastgelegde kwaliteitsnormen en internationale richtlijnen.

De volgende studies moeten worden uitgevoerd volgens GLP:

  • de fysische en chemische eigenschappen van de werkzame stof
  • de toxicologische eigenschappen van de werkzame stof en van het gewasbeschermingsmiddel
  • de residuen van de werkzame stof in behandelde producten
  • de ecotoxicologische eigenschappen van de werkzame stof en van het gewasbeschermingsmiddel
  • het gedrag en de verspreiding van de werkzame stof en metabolieten in het leefmilieu

Studies uitgevoerd voor het werkzaamheidsdossier, moeten echter worden uitgevoerd volgens GEP (Good Experimental Practice). De vereisten hiervoor zijn vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 7 april 1995 en zijn gebaseerd op Verordening 1107/2009 en standaard PP 1/181 van de EPPO.

In het kort vereisen de GEP-normen dat de instelling die de proeven uitvoert:

  • voldoet aan specifieke eisen op het gebied van personeelsbeleid, materiaal dat gebruikt wordt bij de proeven, faciliteiten, traceerbaarheid, …
  • werkt volgens de standaarden PP1 van EPPO
  • specifieke procedures voorziet voor handelingen waarvoor geen EPPO-standaarden bestaan. Het gaat hierbij onder andere om procedures voor ontvangst van producten en de calibratie en onderhoud van materiaal
  • specifieke procedures voorziet om na te gaan of alle stappen in de proefneming GEP-conform zijn

Elke natuurlijke of rechtspersoon die geen officiële instelling is en die proeven wil uitvoeren op het Belgische grondgebied moet beschikken over een Belgische GEP-erkenning. Deze erkenning wordt uitgereikt door de Minister van Landbouw, op advies van het Erkenningscomité en na onderzoek van een aanvraagdossier en een audit bij de aanvrager.

Onder instructies vindt u meer informatie over de verschillende aspecten van een GEP-erkenning.

Een overzicht van de GEP-erkende instellingen en de bepalingen van de erkenningen vindt u hier.