Bentazon

De werkzame stof bentazon is in België enkel toegelaten voor gebruik in de landbouw. Naar aanleiding van de aanwezigheid van deze werkzame stof in grondwater, zowel in het Vlaamse als in het Waalse Gewest, waren er in het verleden reeds maatregelen genomen om dit water te beschermen. Zo werd het gebruik in diverse teelten zoals aardappelen, granen en maïs (behalve tegen knolcyperus) verboden. Daarna werden bijkomende eisen opgelegd ten opzichte van het bodemtype om het grondwater te beschermen. Recenter werd het gebruik tegen knolcyperus in maïs ook ingetrokken.

Op basis van de laatste grondwatermonitoringsgegevens blijkt de situatie niet verbeterd te zijn. De genomen maatregelen gericht op de bescherming van grondwater zijn blijkbaar niet voldoende of worden niet voldoende nageleefd. In het Vlaamse Gewest leiden de aanwezige concentraties van deze werkzame stof in het oppervlaktewater in bepaalde gevallen zelfs tot uitsluiting van dit oppervlaktewater voor de productie van drinkwater.

Bentazon is echter een essentiële werkzame stof voor de teelten van erwten, stamslabonen en vicia-bonen. Deze werkzame stof bestrijdt onkruiden zoals doornappel en zwarte nachtschade, die giftige vruchten voortbrengen die niet in de voedselketen mogen terechtkomen.

Op basis van deze vaststellingen en op advies van het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik werden de toelatingen van producten op basis van bentazon daarom nogmaals aangepast.

De producten BASAGRAN SG (1195P/P, 1398P/P en 8771P/B – 870 g/kg bentazon) blijven toegelaten in stamslabonen, drooggeoogste erwten, groengeoogste erwten (met of zonder peul) en voedererwten. De gebruiken in uien, sjalot, begonia en graszaadteelt worden ingetrokken met onmiddellijke ingang, zonder respijtperiode voor het gebruik van de voorraden.

Het product CORUM (10210P/B – 480 g/l bentazon + 22,4 g/l imazamox) blijft toegelaten in stamslabonen, drooggeoogste erwten, groengeoogste erwten (met of zonder peul), voedererwten en vicia-bonen (drooggeoogst of groengeoogst). De gebruiken in luzerne en klaver (zaadproductie) worden ingetrokken met onmiddellijke ingang, zonder respijtperiode voor het gebruik van de voorraden.

Om grondwater te beschermen worden de bestaande maatregelen behouden:

 • Er moet een bufferzone van 5 meter rond het oppervlaktewater gerespecteerd worden. Deze bufferzone mag in geen enkel geval gereduceerd worden.
 • Bentazon mag niet toegepast worden op bodems gevoelig voor uitloging. Volgende bodems worden als gevoelig beschouwd (een van deze voorwaarden is voldoende om de bodem als kwetsbaar aan te duiden):
  1. bodems met een organisch koolstofgehalte ≤ 1% in de bouwvoor
  2. bodems met een grondwaterstand op een diepte van ≤ 1 m ten opzichte van het maaiveld
  3. bodems met karstisch gesteente op een diepte van ≤ 1 meter ten opzichte van het bodemoppervlak.

Om oppervlaktewater en grondwater te beschermen worden de volgende bijkomende maatregelen opgelegd:

 • Naast een bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater moeten technieken worden toegepast die drift met minimum 75% reduceren;
 • Erwten, stamslabonen of vicia-bonen mogen niet gezaaid worden binnen een breedte van 5 meter langs waterlopen.
 • Alvorens producten op basis van bentazon toe te passen, moet de gebruiker zich ervan verzekeren dat het te behandelen landbouwperceel niet gelegen is in een waterwingebied bestemd voor menselijke consumptie. Het gebruik van de werkzame stof bentazon is niet toegelaten in beschermingszones van type II die zijn afgebakend in toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 (gewijzigd door VLAREM I (B. VI. R. 06/02/1991) en II (B. Vl. R. 01/06/1995) en in preventiezones (zone IIa en IIb) die zijn afgebakend in toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2009.
 • De toelatingshouder, de vergunningshouders en/of de sector (d.w.z. iedereen die direct of indirect betrokken is bij de verkoop, het advies en/of het gebruik van producten op basis van bentazon) moeten bepalen of de geregistreerde percelen zich in één van de bovenvermelde uitgesloten zones bevinden. Er kan geen toegang tot gebruik van producten op basis van bentazon worden gegeven voor een perceel dat gelegen is in één van deze uitgesloten zones;
 • Percelen waarop erwten, stamslabonen of vicia-bonen gezaaid zullen worden en waarvoor de teler van plan is ze te behandelen met producten op basis van bentazon moeten worden geregistreerd.
 • Deze perceelregistratie moet vóór de toepassing van producten op basis van bentazon gebeuren op deze site: kaart België voor bentazon gebruik.
 • De verkoop van producten op basis van bentazon moet worden gekoppeld aan de arealen met erwten, stamslabonen en vicia-bonen. Deze voorziening moet worden geïmplementeerd door alle betrokken partijen door middel van verschillende maatregelen die op transparante wijze aantonen dat er een strikt verband bestaat tussen de verkoop en het correct gebruik van bentazon. De betrokken partijen zijn de eindgebruikers en de verdelers van producten op basis van bentazon (Phytodis-leden en -niet-leden), de toelatingshouder en de houders van een vergunning voor parallelhandel.

Het behoud van het gebruik in erwten, stamslabonen en vicia-bonen is afhankelijk van een verbetering van de situatie van het grond- en oppervlaktewater. Een verbetering van de situatie van het oppervlaktewater wordt al verwacht in de loop van 2024. Zonder verbetering van de situatie zullen alle gebruiken ingetrokken worden.

De maatregelen moeten met onmiddellijke ingang nageleefd worden, ook al zijn de etiketten van de producten op de markt nog niet aangepast.