Welke regels gelden voor de etikettering van meststoffen?

Het Koninklijk Besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten vormt samen met Verordening (EG) nr. 2003/2003 inzake meststoffen de regelgeving rond de etikettering van meststoffen. Bovendien zijn meststoffen eveneens onderworpen aan de algemene regelgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen REACH en CLP.