Administratieve verlenging van de goedkeuring van een aantal werkzame stoffen

Op de oktober-vergadering van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid werd overeenstemming bereikt om de toelatingen van volgende werkzame stoffen administratief te verlengen:

 • 1-naftylaceetamide
 • 1-naftylazijnzuur
 • 2-phenylphenol (inclusief de zouten)
 • 8-hydroxyquinoline
 • amidosulfuron
 • bifenox
 • dicamba
 • difenoconazool
 • diflufenican
 • dimethachloor
 • esfenvaleraat
 • etofenprox
 • fenoxaprop-P
 • fenpropidin
 • fenpyrazamine
 • fluazifop-P
 • lenacil
 • napropamide
 • nicosulfuron
 • paraffineolie
 • penconazool
 • picloram
 • spiroxamine
 • zwavel
 • tetraconazool
 • triallaat

De geldigheidsduur van de administratieve verlengingen varieert naargelang de stof en moet toelaten de lopende aanvragen tot verlenging van de toelatingen af te werken. De administratieve verlenging bedraagt voor alle betrokken stoffen wel steeds minstens 12 maanden.

Pas na officiële publicatie van deze beslissingen op Europees vlak zullen ook de Belgische toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten administratief worden verlengd.

Share this page